Youngtimerbijtelling.nl: Nooit teveel belasting voor jouw youngtimer!
Beoordeeld met 4.5 uit 5
background

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden youngtimerbijtelling.nl

1 december 2020
Artikel 1. Definities
 • Dienst: het bestellen, opmaken en leveren van een WEV-rapport en alle door youngtimerbijtelling.nl verrichte werkzaamheden in het kader van het leveren van de Dienst.
 • Overeenkomst: elke overeenkomst en andere verplichtingen tussen youngtimerbijtelling.nl en jou waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 • Software: softwareoplossingen voor het maken van een WEV-rapport.
 • Youngtimerbijtelling.nl: de besloten vennootschap Orlund B.V. ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52268039.
 • Youngtimer: een personenauto die op de datum van het opmaken van een WEV-rapport ouder dan 15 jaar en jonger dan 30 jaar is.
 • Website: https://youngtimerbijtelling.nl
 • WEV: Waarde in het Economisch Verkeer.
 • WEV-rapport: een rapport dat de WEV van een Youngtimer aangeeft.
Artikel 2. Toepasselijkheid
 • 1. De Dienst wordt je via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf youngtimerbijtelling.nl. Aan het gebruik van de Website, jouw account en de Dienst zijn de algemene voorwaarden verbonden. Door de Website te gebruiken en een account aan te maken of door de Dienst te bestellen ga je hiermee akkoord. Toepasselijkheid van andere (algemene) voorwaarden wordt uitdrukkelijk afgewezen.
 • 2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor youngtimerbijtelling.nl, maar ook voor alle personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Dienst.
 • 3. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
Artikel 3. De Dienst

Op de Website kun je met behulp van de Software een WEV-rapport opstellen. De WEV wordt berekend volgens een door de Nederlandse Belastingdienst goedgekeurde berekeningsmethodiek op basis van door jou verstrekte gegevens, zoals het kenteken en de kilometerstand van de Youngtimer. Je bent zelf verantwoordelijk en staat in voor het invullen van correcte gegevens voor het opstellen van het WEV-rapport en andere door jou verstrekte gegevens.

Artikel 4. Gebruik van de Software
 • 1. Voor het gebruik van de Software en bestellen van de Dienst kun je gebruik maken van twee opties:
  • a) Je maakt op de Website een account aan en bestelt dan de Dienst. Jouw account is persoonlijk. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Software en de veiligheid van jouw account. Houd je accountgegevens en wachtwoord strikt geheim.
  • b) Je bestelt de Dienst zónder account. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Software.
 • 2. Medewerkers van youngtimerbijtelling.nl hebben toegang tot jouw account of ingevoerde gegevens als dat voor het verlenen van de Dienst noodzakelijk is.
 • 3. Het is verboden jouw account te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de wet of deze algemene voorwaarden. Bij overtreding daarvan kan youngtimerbijtelling.nl een account (tijdelijk) blokkeren.
 • 4. Indien naar het oordeel van youngtimerbijtelling.nl hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van youngtimerbijtelling.nl of derden en/of voor het verlenen van de Dienst, bijvoorbeeld door het overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, dan is youngtimerbijtelling.nl gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 • 5. Youngtimerbijtelling.nl kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksregels op jou verhalen. Je vrijwaart youngtimerbijtelling.nl van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.
 • 6. Door het gebruik van je account of bij het bestellen van de Dienst worden persoonsgegevens van jou verwerkt. Je geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg onze Privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.
Artikel 5. Beschikbaarheid Dienst en onderhoud aan de Website
 • 1. Youngtimerbijtelling.nl onderhoudt de Website actief en spant zich in om de Dienst beschikbaar te laten zijn maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
 • 2. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal youngtimerbijtelling.nl zich inspannen dat tussen 23:00 en 07:00 uur GMT+1 uit te voeren. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
 • 3. Youngtimerbijtelling.nl kan de functionaliteit van de Website aanpassen. Daarbij zijn jouw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist youngtimerbijtelling.nl welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.
Artikel 6. Intellectueel eigendom
 • 1. De Software alsmede de gebruikte methodiek voor het berekenen van de WEV is het intellectueel eigendom van youngtimerbijtelling.nl. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van youngtimerbijtelling.nl.
 • 2. Informatie die je opslaat of verwerkt via de Dienst is en blijft jouw eigendom. Youngtimerbijtelling.nl heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Je kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.
 • 3. Indien je informatie stuurt naar youngtimerbijtelling.nl, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geef je haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken. Dit geldt niet voor informatie die je nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
 • 4. Youngtimerbijtelling.nl zal niet kennisnemen van gegevens die je opslaat en/of verspreidt via de Website, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of youngtimerbijtelling.nl daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal youngtimerbijtelling.nl zich inspannen de kennisneming van de gegevens zo veel mogelijk te beperken.
Artikel 7. Vergoeding voor de Dienst
 • 1. Je betaalt altijd vooraf voor de Dienst. Betaling kan worden gedaan met iDEAL, een creditcard of volgens andere instructies op de Website.
 • 2. Alle door ons gecommuniceerde prijzen zijn inclusief btw. Youngtimerbijtelling.nl is te allen tijde gerechtigd om de tarieven en voorwaarden van de aangeboden diensten aan te passen waarover je, als je een account hebt, vooraf geïnformeerd zult worden.
 • 3. Omdat de Dienst geleverd wordt op basis van door jou aangeleverde specificaties, niet geprefabriceerd is en specifiek voor jou bestemd is, is het niet mogelijk de koop te ontbinden dan wel de betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.
 • 4. Jouw gebruik van de Website kan, al dan niet onder aanvullende voorwaarden, worden gefaciliteerd door een organisatie. In dat geval dient deze organisatie de genoemde vergoeding steeds vooraf te voldoen. Zodra deze vergoedingen niet meer worden voldaan vervalt per direct jouw recht op het gebruik van de Website en jouw account.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
 • 1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van youngtimerbijtelling.nl als gevolg van het gebruik van de Website en/of de Dienst beperkt tot het bedrag dat je hebt betaald voor de Dienst gedurende drie maanden voorafgaand aan het moment van de schade toebrengende gebeurtenis.
 • 2. Youngtimerbijtelling.nl is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
 • 3. De door youngtimerbijtelling.nl geleverde Dienst op basis van door jou onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van youngtimerbijtelling.nl.
 • 4. Youngtimerbijtelling.nl is niet aansprakelijk en je vrijwaart youngtimerbijtelling.nl van alle aanspraken van derden, inclusief de Nederlandse Belastingdienst, die betrekking hebben op schade als gevolg van de door youngtimerbijtelling.nl geleverde Dienst.
 • 5. Elk recht op schadevergoeding vervalt als je dat niet binnen twee maanden na ontdekking daarvan schriftelijk bij youngtimerbijtelling.nl hebt gemeld.
 • 6. In geval van overmacht is youngtimerbijtelling.nl nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij jou ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.
Artikel 9. Duur en opzegging abonnement
 • 1. De Dienst kan éénmalig of in abonnementsvorm worden afgenomen. Een abonnement gaat in zodra je een account hebt aangemaakt en het abonnement hebt geactiveerd. Er is geen sprake van een abonnement als je de Dienst afneemt zonder het aanmaken van een account. Een abonnement geldt voor onbepaalde tijd.
 • 2. Een abonnement kan worden opgezegd tegen het eind van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 • 3. Youngtimerbijtelling.nl kan een abonnement beëindigen indien achttien maanden geen Dienst is afgenomen. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het bij haar bekende e-mailadres in het account van de klant.
 • 4. Op verzoek en tegen meerprijs kan youngtimerbijtelling.nl je een kopie van de opgeslagen data verschaffen. Informeer naar de mogelijkheden en kosten.
Artikel 10. Wijzigingen voorwaarden
 • 1. Youngtimerbijtelling.nl mag deze algemene voorwaarden op ieder moment aanpassen, maar zal wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen zodat je daar kennis van kunt nemen.
 • 2. Indien je een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kun je jouw abonnement tot de datum van inwerkingtreding daarvan per de datum van inwerkingtreding opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.
 • 3. Youngtimerbijtelling.nl is gerechtigd haar rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde die youngtimerbijtelling.nl of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 • 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 2. Bij eventuele geschillen is de rechtbank Gelderland exclusief bevoegd.
Contactgegevens

youngtimerbijtelling.nl
Heliumweg 40
3812 RE Amersfoort

hallo@youngtimerbijtelling.nl.